Year 2019-21

Detail of Course & Committee Members

Chairperson       :  Dr. R. G. Patel

President           :  Dr. J. Z. Patel

Vice President    : Principal D. K. Patel

Secretary          :  Dr. P. C. Shah

Joint Secretary   : Shri Yugantar J Suthar

Treasurer            :  Dr. P. C. Shah

Working Committee

  1. Shri P. D. Solanki
  2. Shri Vijaykumar M Vaghela
  3. Jitendrakumar K Panchal
  4. Shri Rameshchandra Jagdishbhai Patel
  5. Ahemadbhai A Patel
  6. Babubhai Patel
  7. Divakar K Shukla